Horsbjergvej 32, Lindet 

 

                                                                         

SLÆGTSGÅRDEN

 

HORSBJERGVEJ 32,  LINDET. - VESTER SOGN.

 

 

Horsbjergvej 32, Lindet - omkring  1910-15

 

 

EJERFORHOLD  IGENNEM  TIDERNE.

 

 

 

Første slægtled:

Maren og Kresten Jørgensen  1830 - 1872.

- Ejendomme blev i 1830 opført af Christen Jørgensen på en uopsigelig 50-årig fremlejet 64 tdl. stor hedeareal, beliggende i Lindet, Vester sogn. Dette hedeareal var udstykket fra en større ejendom tilhørende Jens Peter Thomsen i Lindet, hedearealet beskrives som for liggende langt ude, grænsende mod syd til Sejrup skel, og mod vest til Thyregodlund skel.

- Christen Jørgensen, og hans kone Maren besad deres herpå opførte ejendom  i 42 år, men på grund af lejemålet heraf, opnåede de dog aldrig at blive grundejer med egen skøde.

 

- Før at Christen Jørgensen i 1830 lod ejendommen i Lindet opføre, var han dog i nogle år endnu på sin fødegård "Mosgård", som var beliggende i sydsiden af Thyregod sogn. Kresten Jørgensen blev herfor altid benævnt som Kresten Mosgård, herfor blev hans barnebarn senere opkaldt efter ham, og blev døbt med navnet:  Kresten Mosgaard Jensen.

 

- Christen Jørgensens kone hed Maren. Om hende foreligger der ikke megen omtale, men er døbt Maren Hansdatter i Bastlund.

- Maren og Christen Jørgensen får sammen 3 døtrer. Navne på de 2 er usikre, men efter Kresten Mosgårds erindringer menes de, at hedde Johanne og Karen. Derimod var den tredje datters navn, Bodil Mathilde.

- I 1872, afstår Maren og Christen Jørgensen gården i Lindet, til datteren Bodil Mathilde og svigersønnen Jens Peder Pedersen, som dog havde ejendom i Thyregodlund, og var naboejendom hertil.

   

Anden slægtled:

Bodil Mathilde og Jens Peder Pedersen  1872 - 1889.

- Svigersønnen Jens Peder Pedersen, var søn af Margrethe og Peder Pedersen, "Østergaard" i Sejrup. Jens Peder  bliver herfor benævnt som Jens Peder Østergaard, ligesom sin far blev benævnt som for Peder Østergaard.

- Navnet "Østergaard" bliver herefter af kommende generationer en meget benytte mellemnavn, og  er det endnu af efterslægten, i 1996.

- For at Bodil Mathilde og Jens Peder Pedersen i 1872 kunne fremskaffe kapital nok til overtagelse af ejendommen i Lindet, måtte de derfor fra ejendommen i Thyregodlund først frasælge et par jordarealer, på henholdsvis 7 tdr. land, og et på 30 tdr. land til et par naboejendomme. Denne jordsalg samt lidt arv, fra en velstillet slægtning gav nu så megen kapital, at de herefter kunne overtage ejendommen i Lindet.

- Da gården endnu var på lejetid var der herfor en del forpligtigelser, som skulle betales, opfyldes og bringes i orden, før der kunne udstedes endelig skøde herpå, når lejetiden var udløbet.

 

- Bodil Margrethe og Jens Peder Pedersen får sammen 10 børn, som omtales senere.

- I 1889, afstår de ejendommen i Lindet til deres søn og svigerdatter, Kristen Mosgaard Jensen og Mette Jensen, f. Sørensen.

- Det vides ikke med bestemthed hvorfra Kristen Mosgård Jensen har fået efternavnet Jensen, men der gættes på, at det kan være efter sin faders fornavn, Jens (=søn), som dengang i flere tilfælde har været skik og brug, at benytte forældres fornavn som efternavn på børn.

 

Tredje slægtled:

Mette og Kristen Mosgaard Jensen  1889 - 1922.

- Da dette par er efterslægtens "kendte grundlæggere" - bliver deres liv, virke og gøremål omtalt på anden vis herved, men det skal dog her nævnes, at udbygninger på ejendommen i Lindet nu er bleven forældet og nedslidt, det bliver derfor ombygget med nye i 1908. Ligeledes bliver der bygget nyt stuehus i 1916.

- Mette og Kristen Mosgard, bliver som sådan kaldt i dagligtale, føder her 12 børn, og de afstår ejendommen i 1922 til en søn og svigerdatter, Erik Østergård Jensen og Else Marie Jensen, f. 1892 i Ødsted

 

Fjerde slægtled:

Marie og Erik Østergård Jensen  1922 - 1954.

- Erik Østergård Jensen, og Else Marie bliver i dagligtale benævnt som for Erik og Marie. De driver ejendommen med tidens normale landbrug.

- Erik og Marie får her 4 børn:  Agnes i 1923 – Signe i 1926 – Anne i 1927 og Hans Kristian i 1930.

- Erik og Marie afstår ejendommen i 1954 til deres søn og svigerdatter:

Hans Kristian Østergård Jensen og Anne Grethe Jensen, f. Gandrup, i Lindet 1931.

 

 

Femte slægtled:

Anne Grethe og Hans Kristian Østergård Jensen  1954 -

- Efter herved nogle år, ombygger Hans Kristian og Anne Grethe endnu engang ejendommen med nye udbygninger, samt restaurere stuehus hertil.

- Hans Kr. og Anne Grethe får her 4 børn: Jens i 1955 – Lene i 1959 – Michael i 1963 og Lilian 1974.

 

PS. – Jeg har valgt ikke at medtage matrikel beskrivelser af ejendommene ”Horsbjergvej 32” og  ”Østergaard” i Sejrup, da der herover foreligger fyldestgørende beskrivelser på andre hjemmesider, som evt. kan henvises til ved rettet henvendelse herom.

Chr.