Hedehuset på Venø

solgt i 1893 - for 150,00 kr.

 

 

Hedehuset

 

Hedehuset på Venø lå i 1893 på den grund, hvorpå det nuværende Nørskovvej 5 er opført.

Grunden udgør en del af det hedeareal, som Else Madsdatter fra Nørskov fik i medgift, da hun i 1852 giftede sig med Jens Riis Pedersen i "Gadegaard", Venøby, nuværende adr.: Havstokken 1

Hedehuset faldt sammen af ælde omkring 1946

 

Det sammenfaldne ”Hedehus” blev motiv for skaberværk

af kunstmaler Knud Agger.

"Interiør fra sammenstyrtet hus på Venø"

I perioder efter Hedehusets sammenfald fandt kunstmaler Knud Agger dette så kaotisk, at han i 1946 lavede flere skitsetegninger heraf, som han i 1948 gjorde til sine kendte værker over malerierne "Interiør fra sammenstyrtet hus på Venø"

Beskrivelse og illustration over værkerne kan ses ved bogværk:   ”Knud Agger, liv og værk” – af Søren Elbak.

Ligeledes kan herved viste - ses ved hjemmeside for Knud Agger

 

Indsat med tilladelse ved: Ib Agger

 

.

 

Afskrift efter originalskøde af 1893:                                                                                    Renskrevet af Doris Thing Pedersen.

 

Skjøde 

 

Jeg undertegnede Gaardeier Mads Peder Jensen af Venø, eier af Gaarden Matr. no. 4 sammesteds ifølge Skjøde fra min Moder Else Madsen af 25. Marts 1871 tinglæst 9. April 1875 frasælger denne Eiendom og skjøder og overdrager herved til ugifte og fuldmyndig Maren Malthesen af Venø Parcellen matr. No. 4b der ifølge Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af 10. Decbr. 1892 er ansat til Hartkorn 3 Fdk 1 1/4 Alb. Gammelskat kr. 1,71 og paalignet i Præstekorntiende ...1 fdk Rug og 3/4 Fdk Byg, tilligemed Parcellens Hartkorns Anpart i Venø Sogns Konge- og Kirke - Korn og Kvægtiende. Parcellen, som ved Kiøb følger dette Skjøde, er forlængst modtaget og tiltraadt af Kjøberinden der fra 1 Jan 1893 at regne udreder alle Skatter og Afgifter samt Tiende af Parcellen. Kjøberinden skal respektere den af Malthe Christensen ifølge Leiekontracten af 1. septb. 1863 læst 14 Oktbr. s.a. ... Leiere m.v. imod at tilkomme Leieafgiften, og hun og efterfølgende Eiere haver for Parcellens Vedkommende samme Ret som der tilkommer Sælgeren og var samlæst Matr. no. 4 til Benyttelse af den Vei der fra Parcellens sydøstre Hjørne fører Øst efter til den offtentlige Bivei No. 1.

Og da nu Kjøbesummen 150 - Et Hundrede og Femti - Kroner kontant er mig betalt, saa skal bemeldte Parcel Matr. No. 4b af Venø med Tiendeanparter fra nu af tilhøre Kjøberinden Maren Mathesen som hendes lovlige Eiendom paa de indbemeldte Vilkaar, fri for enhver Gjældsforhæftelse og iøvrigt mod samme Ret, Forpligt og Hjemmel, hvormed jeg selv hidtil har været Eier ifølge mit fornævnte Skjøde, hvorefter der i Eiendommen Matr. No. 4 indstaar en ste Privitet? stor 201 Rdl. 2S til Hjerm Sogns øster Skoles Stiftelse ifølge Obl. læst 21 Decbr. 1797, hvilken Hæftelse Kjøberinden skal finde sig i forbliver hvilende ogsaa paa Matr. No. 4b.

 

Kjøberinden medunderskriver dette Skjøde.
Til Bekræftelse mod Underskriften vidnefast:
Venø d. 9. Novber 1893                                                         
Mads Peter Jensen
Maren Malthesen
Til Vitterlighed:

Peder Chr. Jensen                                     

Anders Christensen

 

 

En Taxationsprotokol beskriver 1871 Hedehuset som sådan:  Renskrevet af Doris Thing Pedersen. 
   
  Aar 1871 den 28de December Eftermiddag Kl. 2 er af undertegnede Sognetaxationsmænd i Henhold til Lov af 4de Marti 1857 foretaget følgende Taxation til indtegning i Landbygningernes almindelige Brandforsikkring
 

Venø Sogn

Malthe Christensens Huus. Matr. 4

 

    Et Huus i Øst og Vest. 12 Fag 22 1/4 Alen lang 8 Alen Dyb - 2½ Alen Høi Fyrre- Over- og Undertømmer. Muurene deels muurede og deels klinede Vægge Straatag en Skorsten af raa Steen alt indrettet til Beboelse 5 Fag med Bræddeloft, 5 Fag Vinduer med smaae Ruder enkelte Dørre 2 Luger, indrettet fra Vest saaledes 3 fag til Kvegstald og Faaresti, 2 Fag til Loe og Lade, 3 Fag til Gang Dagligstue samt Oppebevaring af Tømmerredskaber, 2 Fag til Sovekammer, Kjøkken med Baggerown, 1 Fag Bryggers. - Huuset er gammelt nogenlunde vedligeholdt og blev nu taxeret saaledes.

 

5 Fag  12 Rdlr. pr. Fag er   60,00
5 -  16 -   80,00
2 -  10 -   20,00
Tilsammen    160,00 Rdlr

 

Denne forretning haver vi foretaget saaledes at vi trøste os til med vor Ed at bekræfte samme.

Venø den 28. Februar 1871    
Niels Borberg  J. Riis M. Christensen
Formand Taxationsformand Reqvirent

Betalt    Rdl.   Mark   Skilling
Formanden   2 M

Taxationsmænd

  3 M

Branddirectiverne

  2 M
Stempelafgift        8
__________________ ___________ ___________ _________  

Ialt

   Rdl.1  Mark 1  Sk. 8

 

Niels Borberg    

 

 

Erindringsbeskrivelse
Index