Du er ansvarlig, ikke alene for det du siger,

men også for det du undlader at sige.

 

 

 

 

 

 

Dialogmøde i Herning 6. oktober 2014

Social, sundhed og beskæftigelse

Fra Social, sundhed og beskæftigelse i Herning kommune, har klubben modtaget årlig invitation til 6. oktober i Herning, vedr. ”Dialogmøde omkring frivilligt socialt arbejde”

Klubbens 3 bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt mødet.

Fra deltagelse ved tidligere møde giver det indblik i, hvorledes andre klubber takler aktiviteter forbundet med frivilligt socialt arbejde.

Oplægsudkast herved 

 

Oplæg ved Knud Larsen, Ikast, vedr. brug af Frivillig Børsen. Frivillig Børsen herved

 

Høstfest 10. september 2014

Sædvane tro med høstfest i september måned, blev denne igen i år, afholdt i privaten hos Aase og Anders Nielsen, med indkøbt middagsspisning fra Aulum Fritidscenter.

Underholdning forekom ved pakkespil og godt fællessang til toner fra Anders Nielsen med harmonika.

 

Klubmøde 21. maj 2014

Udflugtsturen til Industrimuseet i Horsens den 4. juni blev sat endelig på plads.

Klubsekretæren redegjorde senest modtagne meddelelser fra såvel Danske Seniorer samt fra Herning kommune.

Under efterfølgende debat herom, forekom der delte meninger og holdninger, for især brug af den kommende digitale postkasse. Denne sag er med tiden bleven en varm kartoffel at føre debat om, i en seniorklub.

Det er forståeligt, at der herved forekommer medlemmer som af handicap årsager søger ordningen for fritagelsesbrug af.

Derimod er det uforståelig at der blandt mange ældre mennesker forekommer antipati og uvilje ved at tillære sig brugen for.

Ordningen for brug af digital postkasse er af mange opfattet som en påtvungen ordning der pludselig bliver trukket ned over dem. Denne opfattelse er en ren misforståelse, da det har været fremlagt de seneste 3-4 år, så der har været god tid for tillæring hertil.

Men er viljen ikke tilstede for brug heraf, er det så deres sag at skal takle dagligdagens postkasseproblemer.

 

 

Klubmøde den 26. marts 2014

Det blev på dagens klubmøde endelig besluttet, at sommerudflugten den 4. juni, går til besøg i Danmarks Industrimuseum i Horsens, med frokost spisning i dennes "Cafe Gaslight"

Ligeledes blev det vedtaget at ikke klubmedlemmer, som har interesse for tur deltagelse kan komme med, da der er få ledige pladser hertil.

Der udstedes meddelelser herom ved passende opsatssteder.

Kopi er ophængt ved hjemmesidens opslagstavle.

Nyhedsbrev for Jan. kvt. 2014, er nu tilgængelig herved. 

 

 

 

 

Afholdt generalforsamling 

 

BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum, har afholdt generalforsamling og vedtog herved, at optage medlemskab ved landsorganisationen Danske Seniorer.

 

BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum har den 12.marts 2014, afholdt generalforsamling efter udstedt dagsorden.

Formand Anders Nielsen bød velkommen og aflagde beretning over klubbens årsaktiviteter, hvorved han pointerede tilfredshed for medlemmers fulde opbakning for klubbens aktiviteter, som nu gennem et år har dyrket aktiviteter under navnet: BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum.

 

Endvidere nævnte formanden som positiv opfattelse, for god medlemsopbakning til årets høstfest, afholdt ved privaten hos Aase og Anders, samt sommerudflugt med spisning ved Holstebro Golf Café og efterfølgende besøg ved Vedersø Præstegård, og hyggelig årsafslutning med julefrokost i Aulum Fritidscenter.

Ligeledes nævnte formanden, at klubben i år har opsat en velkomstfolder som udstedes til nye medlemmer, med orientering for klubbens ordinære formål, som klubmøder og henvisning til klubbens historie gennem tiderne, samt henvisning til klubbens egen hjemmeside.

Såvel som opsat velkomstfolder, har klubsekretæren påtaget sig opgaven med opsætning og udstedelse af nyhedsbrev engang pr. kvartal, ved første mødedag i indeværende kvt. måned, med orientering for, af hvad som rører sig i klubben.

Såvel velkomstfolder samt nyhedsbrev ligger offentlig tilgængelig ved klubbens egen hjemmeside.

 

Et formandsforslag for kontingentforhøjelse for medlemmer, med 5 kr. to gange årlig, blev af generalforsamlingen godkendt.

 

Efter formands beretning aflagde kassere John Dam regnskab for årsaktiviteterne, som viste en rimelig beholdning.

 

Anders Nielsen blev af generalforsamlingen genvalgt som klubformand. Øvrige valg var genvalg.

Bestyrelseskonstituering er herfor uændret.

 

Et tidligere bestyrelsesforslag blev genoptaget og vedtaget af generalforsamlingen, at klubben optager medlemskab ved landsorganisationen ”Danske Seniorer” med forudsætning for, at kan publicerer klubbens eksterne holdninger udadtil, ligesom herved kan drage nytte af dennes organisatoriske arbejde for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter, som herved kaldes: ”Socialpolitik i praksis”.

DANSKE SENIORER

 

 

 

 

Årsafslutning den 4. december 2013

Klubben har under selskabelig samvær ved et julefrost i Aulum Fritidscenter holdt årsafslutning for årsaktiviteter.

Samtlige medlemmer, med undtagelse af et par sygefravær, var alle fremmødte.

Formand Anders Nielsen gav musikalsk underlægsmusik over juletoner, samt til fællessang for et par af julens melodier, under frokosten.

Et meget hyggelig samvær med ønske for, at alle bakker op om klubbens aktiviteter som har første mødedag i 2014, den 15. januar.

Ved samværets afslutning udstedets nyhedsbrev for okt. kvartal 2013, som kan ses herved.

 

Dialogmøde i Herning den 28. september 2013

To deltager fra klubben deltog ved et dialogmøde i Herning den 28. september, vedr. ansøgning for §18  midler, til frivilligt socialt arbejde i Herning kommune.

Notatreferat kan ses herved.

 

Klubmøde den 9. oktober 2013

Ved dagens klubmøde oplæste Anders Kjær sin egen beskreven erindringer, som var tanken skulle fortælles ved sensommerudflugten under spisning i Holstebro Golf Café, da denne er opført på stedet som er Anders Kjærs fødehjem.

Anders Kjærs erindringer er en håndskreven bog i ét eksemplar, som på en interessant måde fortæller historien over hans barndom og forældre gennem tiderne.

Hans erindringer bliver nu omskreven og opsat til mangfoldiggørelse, hvorom fremkommer senere. 

 

Klubmøde den 28. august 2013

Ved dagens klubmøde blev vedtaget at afholde høstfest den 25. september 2013, hos formandsparret Åse og Anders Nielsen, Boghvedevej 1, Aulum.

Såvel gamle som nye medlemmer er velkommen.

Nærmere bekendtgørelse udstedes senere

 

Beklager - indgiven referat til Lokal Avisen vedr. klubbens sommerudflugt 2013, er ikke herved udstedt fyldestgørende efter indgiven reference herom. Indgiven referat kan ses herved: 

Referat for sommerudflugt 2013: Klik her

Klubben overvejer - ikke fremover vil benytte Lokal Avisen som formidlingsorgan for klubbens aktiviteter, da dets opsætningsretorik ikke giver mening for klubbens primære budskaber.

 

Artiklen vedr. Kancellisprog, ved Chr. Østergaard Jensens forfatterskab, blev denne sidste indberetning ved det nedlukkede debatforum "Folkesvinget", men gengives herved, da det stadig er et relevant emne ved det grammatiske sprogbrug.

 

Kancellisprog

 Anede ikke en pind om betydning og problematik for kancellisprog, forinden jeg for en tid siden til lokal sprøjten, indgav et generalforsamlings beretning og fik herfra bemærkningen, at referatet var skreven i et meget kancelliagtigt sprog som ville tage for lang tid at omsætte til nutidsdansk, og kom herfor ikke med i første omgang.

Gik bemærkningen på klingen og rodede mig ind i et par ordbøger, samt andre oplysningskilder, og finder herved frem til, at kancellisprog er et ret interessant og relevant sprog, som i Danmark har været kendt igennem flere hundrede år, og er især kendt fra oldtidens skrivestuer, med juridiske og administrative anmærkninger. Men ligger langt fra nutidsdansk, med akademisk omklamrende pædagogik formuleringer.

Skal såmænd ikke være nogen hemmelighed, at medieforkyndelser ved nutidsdansk, tit og ofte kan være et rod med populistiske betoninger, så menig mand herved, ikke opfatter en skid af noget som helst.

Gennem mange år med utal af referat og beretningsbeskrivelser, vil det med tiden nok fremkomme som rutine, med kun retoriske begrænsninger over diverse sagsakter, som stort set ikke er referentens problem. Opfattelse for postulatudstedelser kan lige så godt ligge hos læseren, som er uforstående og eftermåbende kræver det skåret ud i pap, for at give mening. Ordets betydning er ofte uden betydning, ved kun være vejledende for retorikken mellem linjer.

Efter min mening, skal et beretningsbeskrivelse have en indledning, en handling og en afslutning. Over handlings indhold må fremstå blikfang ved første 4-5 linjer, for ikke stå af - med ligegyldighed for resten.

Standardudtryk for senere nærlæsning, kan godt glemmes alt om.

En beretningsbeskrivelse kan sammenlignes med et stort festmåltid, hvor øjet bedrager skindet til kun smage på det blikfangende ingredienser, og resten ryger direkte i skraldspanden. Forstår nu problematikken som sådan, at nutidssproget i vores moderne samfund, skal fortolkes med anonymt røvkedelig og uforstående bonderøvs bemærkninger, for at være spiselig.

Citat af Poul Henningsen: Der er da noget, der hedder rigtigt og forkert i sproget. Det er der - og med det, at det forholder sig ganske sjovt. Sproget er et af de områder, hvor det forkerte er den eneste mulighed for fremskridt.

 

Klubmøde den 10. april 2013

Ved dagens klubmøde opfordrede formand Anders Nielsen, at tiden nu var inde for at komme med forslag til klubbens sommerudflugt.

Af forskellige årsager, bliver sommerudflugten trukket fra den ordinære dato 5. juni til første mødedag efter sommerferie den 14. august.

Af hensynstagen for deltagers mobilitet, samt økonomiske resourcer, blev det besluttet med ikke for lang tur.

 

Af foreløbige forslag indkom:

En kort tur til biografforestilling for pensionister, med efterfølgende spisning.

Et tur til området omkring Rørbæk sø, med spisning i omegnen herved.

Besøg i Vedersø præstegård, med efterfølgende spisning i sognegård herved. Denne vil nok blive det foretrukne, som bestyrelsen undersøger muligheden for.

 

Afholdt generalforsamling

Tværfaglig Efterløns- og Pensionistklub i Aulum – Haderup har afholdt generalforsamling den 13. marts, hvortil kun få medlemmer var fremmødte.

 

Formand Anders Nielsen aflagde årsberetning, med opsummering over årets aktiviteter og udflugter.

 

Kasserer Hans Andersen aflagde regnskab som viste rimelig beholdning, som blev godkendt af generalforsamling.

Efter mange år som kasserer og fraflyttet Aulum, modtog kasserer Hans Andersen ikke genvalg.

Som nyvalgt kasserer blev valgt bestyrelsesmedlem John Dam, Aulum.

Genvalg til klubsekretær og webmaster, Chr. Østergaard Jensen.

Eftersom klubben de seneste år har haft naturligt medlemsfrafald, blev forslag med at reducere klubbestyrelse fra 5–3 bestyrelsesmedlemmer vedtaget, som så vil bestå af formand, kasserer og sekretær.

Ida Jacobsen udtræder herfor frivilligt som bestyrelsesmedlem.

 

Klubben tager navneforandring og ændrer infrastrukturen.

Ifølge ændringsforslag over klubbens fremtid, af 21. november 2012, som ved bestyrelse blev taget til efterretning medio januar 2013, er denne bleven endelig vedtaget af generalforsamlingen.

Klubbens navn er herfor ændret til ”BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum”

 

”BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum” er herefter en selvstændig klub, som så kan optage medlemmer uden tilknytning til fagforeninger, hvortil enhver senior som er ude af arbejdsmarkedet kan blive optaget som klubmedlem, og deltage ved klubaktiviteterne.

Ændringsprocedure vil ikke ændre for sædvanlige mødeafholdelser.

 

Som formålsorientering for nye medlemmer, vil sådanne ved medlemsoptagelse modtage en velkomstfolder, aktivitetsprogram og kopi af klublove, ligesom der herved henvises til klubbens egen hjemmeside, hvorved der henvises til øvrigt vedr. aktuelle offentlige sagsbehandlingssteder, samt løbende opdateringer for klubaktiviteter.

Nye medlemmer er velkomne til klubben og kræver ikke forud tilmelding. Der afholdes klubmøder i Kastaniegården, i Aulum, på onsdag formiddage i ulige uger.

 

 

 

2013

Klubmøde 16. januar

Under klubmødet 16 januar udspandt sig en turbulent debat vedrørende "ændringsforslag for klubbens fremtid" som var bleven bekendtgort i Lokal Avisen.

Enkelte var af den opfattelse, ikke kunne ændres udenom ordinær generalforsamling. Da klubbestyrelse var af anden opfattelse, for at give klubben en mulighed for overlevelse, bliver konsekvensen nærmest denne, at klubbestyrelse får myndighed for at omlægge klubbens infrastruktur, med anden navngivning.

Klubmedlemmer var given rimelig tidsfrist for indgivelse af klage.

Der følges løbende op på sagen, eftersom der sker udvikling herved.

 

Klubmøde 16. januar 2013, afholdes som sædvanlig, efter aktivitetsprogram

 

Klubmøde 2. januar 2013 er aflyst. Skønnes ikke være tilslutning så kort efter årsskifte.

 

  Forside     Tilbage   Briefing side   Klub info