Vore fødehjem:

"Borbjerggaard" - Venø

"Birkholm" - Tvis

 

Chr. sider

Velkomstside
Chr. profil

3 Sådan er vi bare

 

Mine beskrivelser

4 Mine Rødder og øvrige beskrivelser
5 Østergaard Slægten

6 Vestergaard Slægten

7 Et fortids folkefærd kommer til Venø

 

Slægtesepoken på Venø 1832 - 2002

8 Fra Flynder til Venø 1830
9 Staunstrup i Flynder sogn
10 Maren Jensdatter vandrer til Blidstrup 1799

11 Eva Marie Anthonisdatter

12 Om Slægten i Nørskov
13 Nørskov fortsat

14 Nye tider

 

Artikelserie: Medieudgivet 2002

15 Et fortidsfolkefærd kom til Venø
16 Vestergaard Slægten - Nørskov og Nørrerriis
17 Kirkebeskrivelse og den gale præst

18 Lidt fra fødehjemmet "Borbjerggaard"

 

Venø  Kirke:    Danmarks mindste

19 Birtheline og Peder Kr. Staunstrup Jensen
20 Kirken igennem tiderne - side 1

21 Kirken igennem tiderne - side 2

 

Fortidsforekomster på Venø

22 Drukneulykke på Venø 1744
23 Biografi: Den gale præst på Venø
24 Dokument af 1832

25 Tordenskjold stod Fadder

 

Dette blev mit liv Christian

26 Fødehjem på Fødeø
27 Mine år 1946 - 1958
28 Foto siden
29 Min værnepligtstid 1954-55

30 Mine år på jernstøberi

 

Ella sider

31 Velkomstside
32 Ella igennem ungdomsårerne
33 Ella hende hjem og rødder
34 Mine forældre
35 Mergelbane i Tvis
36 Mine bedsteforældre
37 Slægtssamvær 2005

38 Slægtssamvær 2006-07

 

Set & sket 2005

39 Venøborgturen 2005

 

Hjemmeside info

40 Links og geografiske stedlinks

41 Gæstebog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venø kirke efter Birtheline Jensens originaler   omkring 1935

 

 

Dette blev vort liv

Ligeledes med optegnelse over vore rødders liv - virke og gøremål

 

Danmarks mindste kirke

 

Venø Kirke

  Denne kirke er beskrevet som værende Danmarks mindste Kirke, og er som sådan beskrevet igennem tiderne til 1930.
  Beskrivelse herom er beskrevet ordret efter originalbeskrivelse af: Birtheline Jensen, "Egeriis" Venø, omkring 1935.
  Samtlige målbetegnelse herved, er efter datidens mål i alen.


Kirkens beliggende:
  Kirken er bleven anlagt på Flebjerg bakke, lidt øst for Venøby, den er bygget i gotisk stil uden tårn af rå kløvet kampesten som er bleven fundet på stranden.

  Kirken har udelt skib og var knap 12 alen (7,5 m) lang. Den havde sokkel, der var kun et vindue og en fladbuet indgangsdør, som vendte mod syd.

  Men kirken er siden forandret en del, og dens forandring igennem tiderne kan læses i det følgende, som er en fortolkning af Birtheline Jensen' bevarede originalbeskrivelse af Venø Kirke.


Kirken:
  Venø Kirke er opført omkring år 1600. Dens nøjagtige årstal kendes ikke, da der ikke foreligger noget skriftlig herom.


  Venøboerne havde da et reserveret stolestada i Gimsing Kirke. På Venø har der her før muligvis været et kapel, eller lignende, da det næppe kan tænkes, at de døde på Øen er bleven begravet andet steds.

  Venø har uden tvivl været beboet siden oldtiden, da der her er gjort fund fra stenalderen med køkkenmødinger, stenkiler, stenøkser og spydspidser o.l.


  Øen har ikke været tætbeboet, på Biskop Brorsons tid, omkring år 1750, var der kun 50-60 mennesker. Omkring 1880 var der 180 mennesker og i 1910 var der 300 mennesker.


Kirkens første arkitektur:
  Den oprindelige kirke var 12 alen lang, og tildækket med byghalm. Der menes kun at have været 1 vindue og 1 indgangsdør, som begge var i sydsiden.

  Senere - eftersom befolkningstallet blev større, blev der tilbygget kirken i vestenden. Byghalmen blev afløst af tagspån, som var kirkens tag indtil år 1791, og nogle år herefter.

  Omkring året 1860 blev der indlagt pommerske bjælker, nyt loft, spærrer og lægter samt det nuværende røde teglstenstag.

  I 1863 blev der i vestenden opført våbenhus, indgangsdøren blev så flyttet til vestgavlen og der blev indsat to vinduesfag i sydsiden.


Kirken overdrages fra Wolstrup:
  Den daværende kirkeejer Jens Riis, fra det tidligere "Gadegaard" og det nuværende Nørreriis, havde af Ejerinden på "Wolstrup" købt Venø Konge, kirke, korn og kvægtiende Han kom dog i stor gæld ved kirkens restaurering, da tienden kun forslog lidt til bjælkerne som kostede 2 rdl. pr. alen.


Kirkens mål og grundlæggende konstruering:
  Der er bygget på kirken i 3 omgange. Kirken er en firkantet grundmuret bygning på 18½ alen lang og 10¼ alen bred. (-udvendige mål)


  Murenes højde, op til tag, er 4¾ alen og murenes tykkelse er 1¾ alen, og består af utilhuggende kampesten som muligvis er samlet op ved stranden og hvoraf, flere er meget store.


  Ligeledes er der benyttet brændte mursten som sidder især i hjørnerne, og omkring vinduerne. Der er ligeledes benyttet mursten ved lukning af den tidligere indgangsdør i sydsiden. Murene er hvidkalkede, såvel udvendige som indvendige.


  Som tidligere nævnt, er taget af røde teglsten som er understrøget med murpuds. Tagets højde er 5¾ alen, der er såvel vindskede-brædder som der er brædder langs siderne hen under tagskægget, begge dele er af fyrretræ som dog af og til er fornyet. Overtømmeret, som spær og lægter er fornyet flere gange.

  Det nuværende tagtømmer er lagt op i 1910. I østgavlen er der en luge med opgang til loft, denne er sidste gang fornyet i 1928.

  Der har tidligere været opgang til loft inde i kirken, ad en loftstige. Denne blev fjernet i 1872 og lugen herfra blev indsat i østgavlen.

  Loftet er bræddeloft som er af fyrretræ og fornyet flere gange, som sidste gang var i år 1910. Dette er malet i en grålig farve.

  Gulvet var oprindelig ujævne kampesten, disse blev i kor og gang afløst af røde mursten, omkring år 1800.

  I stolene blev der i 1839 lagt nyt bræddegulv. I året 1880 blev der lagt nyt bræddegulv over det hele.

  Efter udvidelsen, var der som nævnt to vinduer. Et tredje vindue blev indsat i korets sydside i år 1903. Alle tre vinduer er i firkantet form, ved de to vestligste vinduer er murkransen ovenover, afrundet, korvinduet er derimod plan.


  Hvert vindueshøjde er 1½ alen og 1¼ alen bred. Indfatningen er træ, som er malet. Der er to ruder i hvert vindue, og i øverste række er der tre ruder. Alle vinduer kan åbnes udefter.

  Indgangsdøren er egetræsmalet, blank på den indvendig- og mat på den udvendige side. Den er forsynet med lås og nøgle. En luftventil findes her ovenover.


Kirkens Kor:
  Den er ikke skarpt adskilt fra Skibet, som i de fleste kirker. Det er 6¼ alen bredt og 4¼ alen højt, til loftbjælker, og 3 alen dybt, indvendige mål.

  Gulvet i Koret er hævet lidt over gulvet i selve Skibet, og består af brædder, som første gang blev lagt i 1863 og fornyet i 1882.

  Koret er adskilt fra Skibet ved et rækværk af træ, bestående af runde stokke på en alens længde. Det kan åbnes på midten af to fløjdøre som åbnes ind imod altret. Det nuværende rækværk er opsat i 1882.

  Skibet er 12 alen lang, 6¾ alen bred og 4¾ alen høj, til loftbjælker, som er indvendige mål.

  Venø Kirke har ingen tårn, denne hører til de såkaldte kullede kirker.
Kirkens indre interiør.Prædikestolen:
  Denne er anbragt i Koret, ved sydmuren lidt øst for det øverste vindue, den hviler her på en opmuret pille, som er hvidkalket. Desuden er den i året 1887 befæstet med et jernanker.

  Prædikestolen - hvis alder er ubekendt, men hvis enkelte dele er fornyet i tidens løb, er udført i egetræ. Den har fem kanter og fire felter, her er en del forsiringer og anden udskæring. Foroven findes der nogle smukke udskårne englehoveder.
  Indskriften som står på den, er fra Luc. 11,28 og lyder:
  "Salige ere de, som hører Guds Ord og bevare det". Den er i tidens løb bleven malet flere gange, omkring 1850 var den blåmalet med hvide forsiringer og med forskellige farver på udskæringerne. År 1880 blev den egetræsmalet med sortmalede lister. Felterne lidt lysere egetræsmalet end det øvrige. Englehovederne blev forgyldte.


  Prædikestolens øverste kant er beklædt med fløjl, som igennem årene er fornyet flere gange. I året 1863 var der rødt bomuldsfløjl som blev fornyet i 1877 og igen i 1885 og 1910.


  Den nuværende (1910) består af silkefløjl med påsatte guldgalloner.

  På prædikestolen er en læsepult som er beklædt med samme stof, og foran på læsepulten, er der et gyldent kors.

  For at skåne betrækken mod solens stråler, er der et trækgardin i korvinduet.

  Til at stå på i prædikestolen, findes der en lav træskammel, på denne ligger en kokosmåtte, og foran, ligger der en kokosmåtte - som forligger.

  Op til prædikestolen fører en lille trappe, med tre trin, der er ingen himmel over prædikestolen.


Altret:
  Denne står midt for østgavlen. Alterbordet er af fyrretræ og herpå står altertavlen.

  Altertavlen er fornyet mindst én gang, i 1862 var der en altertavle af egetræ, som bestod af et mellemstykke med to sidefløje, hver del omgiven af en ramme med udskårne forsiringer. Maleriet på mellemstykket forstiller den hellige nadvers indstiftelse, hvorpå der nedenfor findes verset: 1 Cor. 11.28: "Men hvert Menneske prøver sig selv, og således æde han af brødet og drikke af kalken". -venover maleriet, i en halvbuerundt afdeling for sig selv, er: "Tro, Håb og Kærlighed" - det, som symbolet fremstillede.

  På venstre side er lovens tavler malede. På højre sidefløj evangeliets symbol, "Lyset i Stagen" og ovenover hvert af disse malerier ses "Herrens Øje" gennem skyer - ned fra himlen.


Alterbilledet:
  I 1882 blev dette gamle alterbillede taget bort, og i stedet blev et nyt oliemaleri, i egetræsmalet ramme sat op.

  Maleriet der forestiller Herrens samtale med Martha og Marie, og læser indskriften: "Et er fornødent", er en kopi efter Dorphs alterbillede i Sct. Stefens Kirke, i København. Kopien er taget af maleren Anker Lund. Maleriet blev fremskaffet ved frivillige bidrag fra menigheden, og indviet til alterbillede i Venø Kirke - 1. Pinsedag 1882.
  I 1930 blev billedet ferniseret og rammen malet grå.
  Det gamle alterbillede ligger på kirkeloftet og er stærkt medtaget af ælde.


Alterbordet:
  Denne er beklædt med rødt silkefløjl, som på midten er forsynet med et stort gyldent kors, påsat i 1915.

  På alterbordet ligger en fin hørlærredsdug, skænket af Eva Sønder-riis - 1924.

  Endvidere en hvid bort, venegiansk broderi, syet og skænket i 1924 af: Fru pastorinde, Jeppesen. Lærinde, frk. Jacobsen og enke Birtheline Jensen og Marie Vestergaard, "Nørreriis".

  Ved altret findes en bedeskammel, også med betræk af rødt fløjl.
  På altret står to smukke messinglysestager, men er umage og alderen ukendt. Bag dem, 2 trælysestager som blev forgyldte i 1930 og bærer de mindre alterlys. Der findes en vinkande, sortlakeret med gyldent kors og hen ved 100 år gammel. En oblatæske og en alterbordskål, begge af hvidt porcelæn, med guldkors, er anskaffet år1900. Endvidere en sølvske med huller, som indvendig er forgyldt, anskaffet 1903, og liggende på en glaciset.


Kalk og Disk:
  Begge er af sølv, foræret til Venø Kirke år 1700 af en tidligere Præst på Venø.

  På Disken, hvis forside bærer et kors, findes der bagpå - bogstaverne M.H. og stående for Mads Hesel, som var den ovenfor nævnte præst,

  På Kalken, som indvendig er forgyldt, findes flere indskrifter, og under dens fod står: "Er tilsammen 24 lod". På ydersiden - rundt omkring bægeret, findes 2 indskrifter den ene under den anden. Den nederste lyder: "Anno 1700 Haver Hr. Mads Hesel og Margrethe Reenberg Foræret denne Kalk og Disk til Wenøe Kjærk", øverste lyder: "Bekostet omgjort 1846 af Jens Riis, Kjerkeejer til Wenøe Kjerke".

  Forud for år 1700 var der en Kalk og Disk af messing, samt et par små messinge lysestager.

  På alterbordet ligger der ved gudstjenesten brugte bøger:

  En Bibel (1889) en Alterbog (1901) en Alterbog (1908) Ritualer-ny (1912) og en Salmebog for Kirke og Hjem (1929) 6 af samme slags ligger til brug for menigheden på kirkesangernes plads.

  Der findes også en storstilet salmebog (1900) - foruden kirke-sangernes store salmebog.

  Desuden findes en Nye Testamente (1919). Forordnet Alterbog for Danmark (1857). Revideret Likergi for Brudevielse (1897) og en Tillysningsbog.


Zinkservante:

  Tilhøjre for altret står en lukket cylinderformet zinkservante med vandfad, vandkande og sæbeskål anskaffet 1903. På samme side står et skab, beregnet til opbevaringssted for alter og dåbssager. Dette blev anskaffet 1903 og stod oprindelig til venstre for altret, men er senere bleven flyttet hen i det sydøstlige hjørne af koret.

  I dette skab findes der heri: 5 hørlærreds-håndklæder, 6 hørlærreds-servietter, anskaffet i 1903. Desuden er der 2 Alterduge.

  I skabet opbevares vinen. Hvorimod brødet - tilligemed kalken og disken, gemmes i Præstegården. Også messetøjet har dets plads i, og udenpå skabet.


  Den nuværende messeskjorte er af cambrie lærred med kniplinger for ærmerne, anskaffet 1908. Den tidligere messeskjorte, som også er af cambrie, hænger i skabet fra 1864.


  Messehagelen er anskaffet 1908, den er af ægte silkefløjl med halvægte guldtresser. Den tidligere messehagel som er sendt ind til Nationalmuseet til undersøgelse, er fra 1750 og består af rødt silkefløjl, baldyret med guldtråd og silke. Figurbroderier stammer fra den katolske tid. I 1863 havde man en rød fløjlsmessehagel med baldyrisk kors.Kor, gulv, alter og knæfald:
  Tidligere fandtes der 2 stole i koret, den ene til præsten, den anden til kirkesangeren, begge er af fyrretræ, malet med mørkt perlefarve.

  Da der 1863 blev lagt gulv mellem altret og knæfaldet, blev der samtidig lagt gulv i de to stole. Kirkesangerens stol blev fjernet allerede 1876, og præstens stol borttages i 1898, da der i stedet blev anskaffet en ny polstret stol til præsten. Denne blev ompolstret og betrukket med stærkt læder i 1906.

  I den første tid stod stolen til højre for alteret, men blev senere flyttet, nok samtidig med skabets flytning om på den venstre side, hvor den endnu er placeret.

  Ovenover altret er to fag loft beklædt med pap, for regnens skyld. Foran altret er nævnt, bedeskamlen. Den første bedeskammel blev anskaffet 1841.

  I koret er gulvet tildækket af et smukt tæppe med korsstingsbroderi, syet og skænket af søstrene, Maren og Agnes Østergaard, Post-boligen, 1931.

  Knæfaldet danner en lille forhøjning på 1/8 alen, og er ¼ alen bred og består af fyrretræ. Dette er beklædt med 4 knæfaldspuder som i mange år var af sort skind. I 1931 blev det sorte skind erstattet af rødt plys. Der er plads til otte altergæster ad gangen.


Døbefonten:
  Tæt udenfor koret, ved muren til nordside, står døbefonten. Denne består af tilhugget og udhulet kampesten, med udhugne forsiringer forneden, hvilende på en udhugget kampe-stensfod. Døbefadet er af kobber med lidt gravering på de fire arme, som bærer fadet. Desuden findes der herpå følgende inskription: L.W.H. - H.C.Z. 1777.


  Døbefontens plads har ikke altid været den samme. I året 1879 blev den sat ved kirkeindgangen, og blev ved samme lejlighed renset for kalken, som den hidtil havde været kridtet med. Men allerede 1882 hvor der for første gang blev lagt gulv i midtergang og kor, blev den flyttet, nok nærmest af praktiske grunde, op på sin gamle plads ved nordmurens side, ved koret.


Dåbskande:
  År 1912 blev der anskaffet en dåbskande, som var af tin. Tidligere fandtes et pulpitur i det nordvestlige hjørne af kirken, vistnok sat op 1880 og sammen med de nye kirkestole. Dette blev fjernet i 1896 da kakkelovnen blev sat op, og siden den tid har der ikke været nogen pulpitur.


Kirkestole:
  I kirken findes 20 kirkestole som alle uden dør, de er egetræsmalede og forsynet med bagstole. Der er siddeplads til tre voksne personer i hver stol, der er 11 på mandssiden og 9 på kvindesiden. Stolene blev sat op i 1880, da der samtidig blev lagt nyt gulv i kirken, og er af fyrretræ, ligesom de gamle stole også var, de er malet sidste gang i 1929.

  Den øverste stol i mandssiden er beregnet til kirkesangeren, ved dens bagstol er et lille firkantet rum, beregnet til salmebøger og andre meddelelser.

  På kvindesiden var det i mange år den øverste stol, som er beregnet til kvindefadderne, vendt modsat de andre mod den næstøverste, denne blev vendt i 1924.

  Før 1880 var der 18 kirkestole, malet med mørkt perlefarve. På den øverste stol på mandssiden, var der en lille simpel dør, som vistnok var kirkeejerens private stol.


Kakkelovnen:
  I kirkens nordvestlige hjørne står kakkelovnen, opsat i 1896. Før den tid klarede kirkegængerne sig uden varme, selv i den kolde vintertid. Kakkelovnen er omgivet af en zinktromle og som en kort tid har været bronzeret, ellers hvidkalket. Kakkelovnen står på 3 fødder, den har en noget besværlig røgkanal, der udmunder i en skorsten af almindelig form.

  Oven over kakkelovnen er der en lem til loftet. Her var der før 1879 opgang til loftet ad en blåmalet trappe, som blev fjernet ved at de ny kirkestole blev sat op.

  I tidligere tid fandtes der 9 spyttebakker af træ, som havde deres plads imellem mændenes stole. De blev fjernet under pastor Thomsen og ligger nu oppe på loftet, over våbenhuset.


Salmetavler:
  Der findes i kirken 5 tavler til salmenumre. Tallene er af aluminium, og gemmes i en kasse på kirkesangeren stol.


Lys og lysekroner:
  Over prædikestolen findes en messinglampet til 2 lys, og i kirken hænger 8 væglamper, også hver til 2 lys.

  I midtergangen hænger 2 messinglysekroner. Den nederste heraf, som er den ældste, er skænket af Pastor Thomsen, sognepræst på Venø 1903-05. Han har ligeledes skænket den før nævnte lampet over prædikestolen.

  Den øverste lysekrone har plads til 8 lys og er meget smukt. Den er i året 1923 skænket til Venø Kirke af overlæge Bilmann, Amtssygehuset i Herning.


Kirkebøsser:
  I nærheden af døren findes 2 Bøsser, én med indskriften "De fattiges Bøsse", som i hvert fald er fra tiden før 1860. Den anden er med indskriften "Kollekt", som bruges ved de sædvanlige indsamlinger.


  Tidligere fandtes en fløjelspung på en stang til at stikke ind mellem bænkene, og heri indsamle offeret til de fattige. Denne er forlængst bleven fjernet.

  Oven over døbefonten ved nordmuren, hænger en krucifiks, anskaffet 1909.

  På vestvæggen i det sydvestlige hjørne, findes en tavle med en fortegnelse over alle Præsterne på Venø fra 1750, som er følgende:

Præsterne paa Wenøe.


Præstekaldstavlen: (originalbeskrivelse)

  Fra Anno 1750, da Venøe blev frit Kald med Forflyttelses Rettighed efter 6 Aars Forløb.

  1. Hr. Adam Frederik Grib, 1750 til Sognepræst paa Venø, 1756 til Sognepræst i Rudkøbing på Langeland.

  2. Hr. Frederik Wilhelm Wind, Kaldet 1756 til Sognepræst paa Venø, 1766 til sognepræst i Skive.

  3. Hr. Jakob Buchart, Kaldet 1766 til Sognepræst paa Venø, 1774 til Sognepræst i Toftlund, i Ribe Stift.

  4. Hr. Søren Hagerup Holk, født 1744 i november, i Christianssund, i Trondhjem Stift. Kaldet 1775 til Sognepræst paa Venø. Var her paa Øen i 6 Aar, blev velsignet med 5 Børn, gjorde en Rejse til København, og blev kaldet d. 27 Juni 1781 til Sognepræst for Hasloe Præstegields 4de Kirke Sogne i Bergens Stift.

  5. Hr. Johannes Bakke, Kaldet den 12. september 1781 til Sognepræst paa Venøe, blev suspenderet 1785, og efter 4-aars Suspension Afsat 1789.

  6. Hr. Jørgen Wedel, Kaldet 1789 til Præst paa Venøe, blev derfra forflyttet til Thise Sognekald i Salling 1801.

  7. Hr. Hans Wandahl, Kaldet til Sognepræst paa Venøe 1801. Men igen Kaldet den 7. Januar 1803 til Sognepræst for Waarbasse og Grene Menigheden i Ribe Stift.

  8. Peder Sand, Kaldet hertil den 25. Martie 1803, rejste 1810 til København, søgte og erholdt Forbedring for dette Embede, og blev Kaldet til Præst for Hald Menighed i Aarhus Stift, men døde før Tiltrædelsen.

  9. Hr. Peter Maarbjerg, Kaldet den 11 Januar 1811 og 1
  Augusti i 1817 til Præst for Gjørding, Vemb og Buur i Ribe Stift.

  10. Hr. Søren Rohde, Kaldet hertil den 21. December 1817, men døde paa rejsen hid i Struer den 15. April 1818.

  11. Chr. Termann Nikolaj Windfeld, Kaldet hertil Wenøe den 17 Febr. 1819, og den 18 August 1830 til Gundesled i Wiborg Stift.

  12. Ulrik Kjærluff Schmidth, Kaldet til Sognepræst paa Wenøe 10 Novbr. 1830, og blev befordret herfra til Skanderup ved Kolding den 6 August 1834.

  13. Adolf Chr. Holm, Kaldet til Sognepræst på Venø 1834, blev befordret til Møborg og Nees 1846.

  14. Peter Daniel Blicher, Kaldet til Venø 1846, 1853 til Vinding og Vind.

  15. Casper David Vilhelm Munthe-Fog, Kaldet til Venø 1853,
  befordret til Medolden 1860.

  16. Thomas Ambrosius Fyhn, Kaldet 1860 til Venø, og 1869
  befordret til Laurbjerg og Leebjerg i Aarhus Stift.

  17. Chr. Matthæus Carstensen, Kaldet 1869 til Venø, 1876 til
  Nørre Nissum.

  18. A.D. Pommerenche, Kaldet 1876 til Venø, 1880 til Vellinge.

  19. H.A.E.D. Busch, kaldet til Venø 1880, til Horne og Asdal
  1882

  20. S. Constantin Hansen, kaldet 1883 til Venø, 1885 til Jernved.

  21. M.L.Abrahamsen, kaldet til Venø 1887, og til Lyø 1890.

  22. C.J. Christensen, kaldet til Venø 1890, død sammesteds 1895.

  23. J.Th.Rendtorff, kaldet til Venø 1896, 1902 til Nyker.

  24. Carl E. Thomsen, kaldet til Venø 1903, 1906 til Vejrum.

  25. Axel Holm, kaldet til Venø 1906, 1910 til Nr. Felding og
  Tvis.

  26. M.R. Jørgensen, kaldet til Venø 1910, 1914 som anden præst
  til Boddum og Ydby.

  27. A.L. Andreasen, kaldet til Venø 1915, 1921 til Haderup.

  28. Carl Jens Jepsen, konstitueret 1922, og efter Opnaaelsen af
  Indfødsret, kaldet den 27 Marts 1923, herfra kaldet til Lindelse paa Langeland den 28 Oktober 1930.

  29. Jens Bækgaard, kaldet til Venø 1931.

  30. Knud Ejner Kølbæk, født 12 maj 1910 i Timring ved Herning. Præst på Venø 1937-1946

  31. Gordon Pauli Andersen, præst 1946-1961. Han interesserede
  sig levende for øens forhold og har skrevet flere artikler om øen. Han er den præst som har boet længst på Venø
  32. Andreas Buus præst fra 1962.Han er den sidste af de herved registrerede præster.


Kirkeklokken:
  I Kirkens vestgavl hænger kirkeklokken, den er omkring 300 år gammel, den er forsynet med ornamenter og en latinsk indskrift, som ser således ud: E-G' ANNO 1636. CINVTVS-OLAI-ZYTAMEVS-ME.
  Lidt nedenunder denne Indskrift står bogstaverne MDC.


Kirkegården.
  Venø Kirkegård som sikkert er ret gammel, har vist endnu sin oprindelige form og størrelse. Formen er omtrent et kvadrat. Sidernes mål er 271 alen. Hegnet er en jorddige med udvendig stensætning af meget store kampesten.

  Så vidt man kan se af de gamle optegnelser, har der været indgange i alle 4 sider. Omkring 1840 var der en låge i østsiden. I 1862 fandtes der kun 2 indgange som var i syd og vest. Hovedindgangen var imod syd, der fandtes et port som var et stakit af fyrretræ. Imod vest var kun en lille låge, som menes at være beregnet til præstens benyttelse.
  Begge indgangslåger var sortmalede.

  Da kirkens indgangsdør blev flyttet i 1863, blev hovedindgangen til kirkegården anbragt i vestsiden, i lige linie med kirkens indgangs-dør, og der er nu kun den ene indgang til kirkegården.

  Porten er fornyet flere gange, den er hvidmalet og anbragt på hvidkalkede betonblokke.

  I 1932 blev kirkegårdsgangene reguleret på kirkegården, gamle grave blev sløjfet og tilsået med græs. En gang om ugen blev gangene overrevet med rivejern.

  Der findes nu mange smukke og velholdte gravsteder, der findes enkelte mindesmærker af jern og trækors, de fleste er granit eller marmor.
  Tidligere brugtes der større egeklodser over gravene af samme længder som kisterne.

  Midt for kirkens nordside omkring 3 alen fra muren, findes en flad firkantet sten, omkring 2¾ alen lang, og omkring 1 alen bred. Dens nederste højre hjørne mangler, den ligge vandret øst og vest, og er beskreven fra øverst til nederst med udhuggende bogstaver. En stor del af inskriptionen er vanskelig at læse, da mange bogstaver og ord er slidte ud i tidens løb, men ved at måle de enkelte bogstaves form og størrelse, er det lykkedes at tyde indskriften, som begynder ved den vestlige ende og har følgende ordlyd:

  (Stenens tekst er efter originalbeskrivelse)
  "Her hviler Støvet af den gode Søn, den ædle Yngling, Georg Frederik Andreas Kyhn Secondlietnant ved de annecterede Batailloner, født 1788, den 29-de August, død 1810 den 18 Januari. Sønlig Kjerlighed førte ham til Wenøe, der fandt han sin Grav. I sex dage skænkede han en øm Moder og en varm Paaskjønner af hans ædle Hjerte dens reneste Fryd. Kraftfuld som den unge Eeg, skjøn som den blomstrende Rose tilsmilede hun Moder en Ven et kort Farvel. Ak! det blev det sidste. Et Stød af Dødens vældige Arm - Egen styrtede, et Pust af dens giftige Aande - Rosen visnede. Gud, hvor uransagelige ere dine Domme! Evighedens lys kan kun opklare, hvi denne Sorg var nødvendig. Fred med Dit Støv, Du gode Søn! Du kjender nu, omstraalet ad Evighedens glans - den Viisdom, som bød dig at døe saa brat, og i din feireste Alder døe. Snart samles vi. Da skulde Dine Efterladtes Sukke forvandles til Lovsange. Da skulde vi i Forening med Dig, Du salige, uden Taarer tilbede Herrens Veje og erkjende, at de ere idel Miskundhed og Naade".

  Det fortælles, at den afdøde besøgte sin moder, som var bleven skildt fra faderen og gift med pastor Sand, sognepræst til Venø 1803-10. Under dette besøg løb han en dag på skøjter, på fjorden, sammen med en fisker. Pludselig greb han sig til hovedet og sagde: "Her må jeg standse" og styrtede så død om, muligvis ramt af et hjerteslag.

  I nærheden af indgangsdøren, på højreside af hovedindgangen findes et gravsted over en af Venøs tidligere præster, C.J. Christensen, 1890-95.
  Denne gravsted er omgivet af et jerngitter, og en gravsten af granit står på graven. Indskriften herpå lyder: C.J. Christensen, Præst og Lærer på Venø, f. i Kirkestillinge 9. Marts 1859, d. på Venø 27. nov. 1895. Nedenunder står: At leve er mig Kristus, at dø en Vinding.

  Der er flere Præstebørn begravet på Kirkegården. bl.a. af pastor Windfeldt, pastor Pommerenche og Pastor Jørgensen.

  Pastor Windfeldts første hustru ligger også begravet på Venø kirkegård.

  På alle grave står et nummertal indprentet i cementstykker, numrene med navne indføres i kirkeprotokollen.

  Kirkeværgen anviser gravpladser til brug for begravelser. Fredningstiden er 25 år.

Kort fortalt om enkelte præster.Den gale Præst på Venø 1781-85:
  Året 1781, blev Hr. Johannes Bakke kaldet til sognepræst på Venø. Folk sagde om ham, at han var gal og sindsforvirret.


  Han truede folk med sin Bøsse. Hans nabo Niels Jensen, som ejede Gadegård, var så bange, at han ikke turde gå forbi præsteboligen, når han skulle til østfjorden for at fiske, som regel havde han herfor to mand med.

  Da denne præst tidligere er bleven omtalt, undlades yderligere omtale herved.


Hr. Peter Maabjerg:
  Præst på Venø 1811-1817, stammede fra Maabjerg ved Holstebro. Han havde været skrædder, før han blev præst. Præstelønnen på Venø var den gang meget ringe, og som en lille bifortjeneste, kunne det hænde, at han syede brudgommens klæder før Brylluppet.